ไม้อัดสัก

ไม้อัดสัก หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการประกอบสมดุล โดยการนำแผ่นวีเนียร์ (เยื่อไม้ที่ได้จากกรรมวิธ๊การผลิต จากต้นสัก) มาแปะประทับบนแผ่นไม้อัด ลักษณะที่สำคัญคือการจัดให้ไม้บางแต่ละแผ่นมีแนวเสี้ยนขวางตั้งฉากกัน เพื่อเพิ่มคุณสมบัติทางความแข็งแรง และลดการขยายตัวหรือหดตัวในระนาบของแผ่นให้น้อยที่สุด